Disclaimer

Disclaimer In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de eigenaar: de eigenaar en of beheerder van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website.

2. Het gebruik van deze website

Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

3. Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden en/of verkregen.

4. Informatie en aansprakelijkheid

4.1.Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert de eigenaar van deze website (hierna: "de eigenaar") niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

4.2.De eigenaar is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie dan wel de onmogelijkheid deze website te raadplegen. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

4.3.De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

4.4.Eigenaar behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

5. Privacy

Door gegevens via de website in te vullen, geeft u automatisch aan eigenaar om niet de exclusieve toestemming om de inhoud van uw gegevens mee te delen aan derden indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk is. Eigenaar is niet op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik dat derden maken van gegevens die u plaatst of anderszins beschikbaar op of door gebruikmaking van de website.

6. Gerelateerde websites

6.1.Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst eigenaar u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, danwel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging van daarvan in.

6.2.De eigenaar staat niet garant voor de beschikbaarheid van voornoemde websites en/of gekoppelde bestanden waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik daarvan.

7. Computerstoringen

De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek en/of gebruik van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

8. Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

8.1.Alle onderdelen van de huidige website, waaronder de layout, het concept, de tekst en afbeeldingen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van eigenaar en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Door deze website te gebruiken verkrijgt u geen enkel recht hierop.
8.2.Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook, het op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken van de website, en/of aan een derde ter beschikking te stellen hiervan, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de eigenaar.
8.3.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen inhoud of delen van deze website gebruiken.

8.4.U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. Ieder ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan en maakt inbreuk de intellectuele rechten van eigenaar.

9. De eigenaar

De eigenaar betreft Invest Online Projecten B.V. en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 50000233.